Chapter 7. Horse Breeding Studies in the Ottoman Empire between the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century (1800-1920)

$39.50

Ahmet Yiğit
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Letters, Department of History, Muğla, Türkiye

Part of the book: Applications of Traditional Equestrian Sports in the World

Abstract

The Turks were the first to tame the horse. With horses, they spread over large areas in a short time. They took the Central Asian horse with them to the new lands they went to. The Seljuks brought this horse with them to Anatolia and bred it. Among the Anatolian Principalities, the Germiyan sons came to the fore in horse breeding. The Ottoman Principality also continued to raise horses by taking this heritage from the Anatolian Principalities. In the Ottoman Empire, horses were raised for the army by the nomads in Anatolia, especially in Eskisehir, Kütahya, and Karaman. Arabian horses were bred by Aleppo Turkmens in and around Aleppo in Erbil and Mosul in the Iraq region. The lack of animals, including transport and mounts, in the army of the Ottoman Empire XIX. emerged in the middle of the century. After the Crimean War, it started to meet its horse needs by purchasing them from Hungary and Russia. This brought temporary relief and was not permanent. The period when the army’s need for horses reached the highest level was the Ottoman-Russian war. The lack of transport animals and riding horses during the war caused many deaths. The Ottoman Empire aimed to supply the army’s horse needs from within the country. It was decided that the most suitable horse for the army was the Arabian horse. Farms have been established to raise horses throughout the country. Çifteler farms in Eskisehir and Sultan Suyu farms in Malatya were the first ones to be established. It was decided to encourage people to breed horses. For the selection of horses, horse races, sometimes attended by soldiers, have been organized throughout the country. Regulations have been established for the races to be held. These races were held in almost every part of the Arabian Peninsula, Egypt, Anatolia, and Rumelia, which was dominated by the Ottoman Empire. Domestic and foreign companies were formed to organize the races. Horse races were held for social purposes such as building schools and raising money for the airplane society. Horses taken by the British in the Mosul and Erbil regions of Iraq, one of the most important places for breeding Arabian horses, were being taken to India and its surroundings. The state had to ban the sale of horses abroad. The Islâh-ı Nesl-i Feres Society, which was established for horse breeding in the Ottoman Empire, could make demands regarding the race, the places where it was organized and the foreign breeds brought to the country. The Association also controlled the races held in Veli Efendi and Kağıthane, which are the running fields in Istanbul. The Ottoman Empire was invited and participated in horse races held in cities such as Paris, Rome, and London outside the country. Istanbul was informed by telegrams with the results of the horse races held in these places and the names of the horses that were ranked. Ottoman Empire XX. He carried out studies on horse breeding for the army even during the turmoil around the world at the beginning of the century. Horse races were organized, which received a lot of support from the public. Horse farms established throughout the country have been converted into stud farms. But all the work done for horse breeding XX. It was left without results at the beginning of the century.

Keywords: Ottoman Empire, horse, stud, Arabian horse, horse racing


References


Ahmet Eflaki, (2001), Âriflerin Menkıbeleri, Cilt 2 [Menkibeleri of the Scholars, Volume 2], (Çev. Tahsin Yazıcı), İstanbul.
Akay, T. (2021), Osmanlı Ordusunda At [Horse in the Ottoman Army], İstanbul.
Akıncı, İ. A., (2017), Osmanlı Atları [Ottoman Horses], İstanbul.
Aksoy, M., (1998), “Türklerde At Kültürü ve Kımız [Horse Culture in Turks and Who We
Are],” Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 112, 38-44.
Aksu, C., (2004), Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî (Kuruluşundan 1876 Yılına Kadar), Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004.
Akyüz, İ., (2012), “Geçmişten Günümüze Şanlıurfa Hipodromu At Yarışları ile İlgili Bir
Araştırma [A Study on Şanlıurfa Hippodrome Horse Racing from Past to Present],”
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 159-166.
Albayrak, A., (2007), Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Eski Türk Dini [Ancient Turkish
Religion in the Works of Chingiz Aitmatov], Elazığ 2007.
Ali Münim, (1339), (II. Kolordu Serbaytar Muavini), At Koşuları veya At Yarışları, İstanbul.
Batu, S., (1962), Türk Atları ve At Yetiştirme Bilgisi [Turkish Horses and Horse Breeding Knowledge], Ankara.
Beldiceanu-Teinherr, I., (1991), “Atçeken,” Diyanet İslam Ansiklopedisi, IV, İstanbul, 48-49.
Bilgin, O, (1995), “Türk Edebiyatında Rahşiyeler [Rahşiyes in Turkish Literature],” Türk
Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 276-279.
Busbecq, O. G., (2005), Türk Mektupları (Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin
Gözlemleri [Turkish Letters (Observations of a European Ambassador in the Kanuni
Period], (Çev. Derin Türkömer), İstanbul.
Caferoğlu, A., (1953), “Türk Onomastiğinde “At” Kültü [The Cult of the “Horse” in
Turkish Onomastics],” Türkiyat Mecmuası Cilt X, İstanbul, 201-212.
Câhiz, (1970), Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri [The Virtues of the
Caliphate Army and the Virtues of the Turks], (trc. Ramazan Şeşen), Ankara.
Çetin, K., (2011), Selçuklu Medeniyeti Tarihi [History of Seljuk Civilization], İzmir.
Dingeç, E., (2020), Osmanlı Sarayında At [Horse in the Ottoman Palace], Ankara.
Doğru, H., (1990) Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı
[Yaya Müsellem-Taycı Organization in the Ottoman Empire], İstanbul.
Doğru, H., (1992), XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı [Sanjak of Eskişehir and
Sultanönü in the XVI Century], İstanbul.
Düzgüneş, O., (1946), Atçılık-Üretme, Bakım ve Yemleme Usulleri
[Horsemanship Production, Maintenance and Feeding Procedures], Zonguldak.
Eberhard, W., (1940), “Çin Kaynaklarına Göre Orta Asya’da At Cinsleri ve Beygir
Yetiştirme Hakkında Malumat [According to Chinese Sources, Information About
Horse Breeds and Horseback Breeding in Central Asia],” Ülkü, Cilt XVI, Sayı 92,
İstanbul, 161-177.
Eberhard, W., (1943), “Eski Çin Kültürü ve Türkler [Ancient Chinese Culture and Turks],”
(çev. İ. Berk), Dil tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Ankara, 477-487.
Emiroğlu, K.-Yüksel, A., (2009), Yoldaşımız At [Our Companion Horse], İstanbul.
Erdem, S., (2017), “Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Kalan Miras; Sultan Suyu Harası
[Legacy from the Ottoman Empire to the Republic; Sultan Suyu Cross],” Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 61, 145-178.
Esin, E., (1965), “The Hors İn Tırkic Art,” Central Asiatic Journoul, Vol 10, Num. 2/3, 167-227.
Fleet, K., (2009), Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti [Turkish-Genoese
Trade in the Early Ottoman Period], (Çev. Özkan Akpınar) İstanbul.
Girgin, Ö. F., (2012), Modern Türk At Yarışçılığının Başlangıcı ve Bugünü [The Beginning
and Present of Modern Turkish Horse Racing], 34. Asya Yarışçılık Konferansı, İstanbul.
Göksu, E. (2009), “Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme” sine Göre At ve At Türleri [Horse and
Horse Types According to Ömer Hayyâm’s “Nevrûznâme”],” Gazi Türkiyat/Türklük
Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 21-34.
Güleç, E., (1998), Uzunyayla Atı [Uzunyayla Horse], Ankara.
Güleç, E., (2002), Cihan Şümul Atımız Hınıs Atı [Cihan Şümul Atımız Hınıs Atı], Ankara.
Güleç, E., (2005), Türk At Irkları [Turkish Horse Breeds], Ankara.
Güleç, E., (2007), Çamardı Kulası Atı [Çamardi Kulası Horse], Ankara.
Halaçoğlu, Y., (1991), “At [Horse],” Diyanet İslam Ansiklopedisi IV, İstanbul, 28-31.
Heyd, W. (2000), Yakın-Doğu Ticaret Tarihi [Near-Eastern Trade History], (çev. E. Z. Karal), Ankara.
İbn Bibi, (1956), El-Evâmirü’l- Alaiyye fi’l-Umuri’l-Alâiyye, Tıpkı Basım, (Haz. A. S. Erzi), Ankara.
İnalcık, H., (2000), Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I [Economic
and Social History of the Ottoman Empire I], (Çev. H. Berktay), İstanbul.
İnalcık, H., (2012), “Timar,” Diyanet İslam Ansiklopedisi Cilt XIL, İstanbul, 168-173.
İnan, A., (1968), “Altay Dağlarında Bulunan Eski Türk Mezarları [Ancient Turkish Tombs
Found in the Altai Mountains],” Makaleler ve İncelemeler, Ankara.
İnan, A., (1986), Tarihte ve Bugün Şamanizm [Shamanism in History and Today], Ankara.
Kafesoğlu, İ., (1991), “At [Horse],” Diyanet İslam Ansiklopedisi Cilt IV, İstanbul. 26-28.
Kafesoğlu, İ., (1998) Türk Milli Kültürü [Turkish National Culture], İstanbul.
Karadeniz, H. B., (1995), Atçeken Oymakları (1500-1642), Kayseri. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Doktora tezi.
Kılıç, S.- Albayrak, A., (2012), “İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek ve İçecekler [Food
and Drink in Turks Before Islam],” Turkish Studies, Cilt 7, Sayı 2, 707-716.
Koca, S., (1996), “Türkiye Selçuklularında Ekonomik Politika [Economic Policy in the
Seljuks of Turkey],” Erdem, 8/23, 465-484.
Köksal, O., (2009), “Osmanlı Dönüşüm Sürecinde Bir Devlet Teşebbüsü Olarak Çifteler
Hârayı Hümayunu ve Türk Atçılığına Katkıları [Çifteler Hârayı Hümayunu as a State
Initiative in the Ottoman Transformation Process and Its Contributions to Turkish
Horsemanship],” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 2, 333-363.
Köstem, R., (2000), Tarihsel Sürecinde Atçılığımızın Yapısı ve Yarışçılığımızın Oluşumu
[The Structure of Our Horsemanship in the Historical Process and the Formation of Our Racing], İstanbul.
Merçil, E., (2011), Selçuklular -Makaleler [Seljuks -Articles], İstanbul.
Metin, T., (2014), “Ortaçağ Akdenizinde Menteşe Beyliğinin İktisadî Faaliyetleri ve At
Ticareti [Economic Activities of the Menteşe Principality and Horse Trade in the
Medieval Mediterranean],” The Journal of Turkish Social Research, Volum 173, 255-272.
Ögel, B., (1981), Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I [History of the Great Hun Empire I], Ankara.
Özcan, A., (1999), “Istabl,” Diyanet İslam Ansiklopedisi Cilt XIX, 203-206.
Özcan, A., (2001), “Kapıkulu,” Diyanet İslam Ansiklopedisi Cilt XXIV, 347, 348.
Özlü, Z., (2009), “Istabl-ı Amire’de (Has Ahır) Bulunan Hayvanlar ve Beslenmeleri
Üzerine Bazı Notlar [Some Notes on the Animals in Istabl-ı Amire (Has Stable) and
Their Nutrition],” Vakıflar Dergisi, Sayı 2, 155-172.
Polat, M. S., (2002), “Selçuklu Türkiyesi’nde Ticaret [Trade in Seljuk Turkey],” Türkler,
Cilt VII, 375-385.
Rasonyi, L., (1937), “At ve Arabanın Tarih ve Sosyolojik Ehemmiyeti [The History and
Sociological Significance of the Horse and the Car],” II. Türk Tarih Kongresi
Zabıtları, Ankara, 858.
Şahin, İ., (1982), “XVI. Asırda Halep Türkmenleri [Aleppo Turkmens in the XVI Century],”
Tarih Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 695-706.
Sümer, F., (1983), Türklerde Atçılık ve Binicilik [Horsemanship and Equestrian in Turks], İstanbul.
Sümer, F., (1985), Yabanlu Pazarı/ Selçuklular Devrinde Milletlerarası büyük Bir Fuar
[Yabanlu Pazari / A Great International Fair in the Seljuk Era], İstanbul.
Tan, S., (2013), “Bulgaristan Emaretinin Krallığa İki Büyük Mirası “Veteriner Teşkilatı”
ve “ At Yetiştiriciliği İle Islahı [Two Great Legacies of the Bulgarian Trust to the
Kingdom “Veterinary Organization” and “Breeding by Horse Breeding”],” Osmanlı
Tarihi Araştırma Merkezi Sayı 33, Ankara, 245-262.
Tan, S., (2014), “XIX. Yüzyılda Osmanlı-Hindistan Ticaretine Bir Örnek: At İhracatı [An
Example of Ottoman-Indian Trade in the XIX Century: Horse Exports]”,
Mediterrannean Journal of Humanities, Cilt IV, Sayı 2, 239-247.
Thiriet, F., (1964), “Les Relations entre la Crete et les Emirats Turcs de Asie Mineure au
XIV. Siecle [Relations between Crete and the Turkish Emirates from Asia Minor to
XIV. Century](1348-1360),” Actes du XII. Congress International des Etudes
Byzantines, II, 213-221.
Turan, O., (1988), Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar [Official Documents
About the Seljuks of Turkey], Ankara.
Turan, O., (1997), Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti [Seljuk History and
Turkish-Islamic Civilization], İstanbul.
Turan, O., (1998), Selçuklular Zamanında Türkiye [Turkey in the Time of the Seljuks], İstanbul.
Turkman, Mehmet, (1996), Türklerde Geleneksel Atlı Sporların Yapılışı, Kaynağı ve
Bilinmeyen Yeni Boyutları [The Construction, Source and Unknown New Dimensions
of Traditional Equestrian Sports in Turks], İstanbul, (Yayımlanmamış doktora tezi).
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Ünal, M. A., (2012), Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi [Ottoman Social and Economic History], İstanbul.
Uzun, A., (2020), Iktisâdî ve Malî Yönleriyle Istabl-ı Amire [Economic and Financial
Aspects of Istabl-ı Amire] (1500-1900), Ankara.
Uzunçarşılı, İ. H., (1984), Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı [Palace Organization of the
Ottoman Empire], Ankara.
Wittek, P. (1999), Menteşe Beyliği [Menteşe Principality], Ankara.
Yarkın, İ., (1962) Atçılık [Equine]. Ankara.
Yaşar, A., (1996), Osmanlı Döneminde ve Cumhuriyet Tarihinde Haralar [Haras in the
Ottoman Period and the History of the Republic], Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
Yılmaz, O., (2012), “Türkiye Yerli At Irkları ve Bir Koruma Çalışması [Turkey Indigenous
Horse Breeds and a Conservation Study],” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilgi
Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 117-133.
Yücel, Y. (1991), Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I [Researches on the
Anatolian Principalities I], Ankara.
Zachariadou, E., (1983), Trade and Crusade Venetian Crete and The Emirates of Menteshe
and Aydın (1300-1415), Venice.
Zeki Said, (1940), Türkiye’de Atçılığın Ehemmiyeti ve Araştırma Mevzuu [The Importance
of Horsemanship in Turkey and Research Issue], Ankara.

Category:

Table of Contents

 

Publish with Nova Science Publishers

We publish over 800 titles annually by leading researchers from around the world. Submit a Book Proposal Now!