Political Migrations in Poland in the Period of World War II

Piotr Eberhardt
Professor at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland

Series: European Political, Economic, and Security Issues
BISAC: POL058000

Clear

$195.00

Volume 10

Issue 1

Volume 2

Volume 3

Special issue: Resilience in breaking the cycle of children’s environmental health disparities
Edited by I Leslie Rubin, Robert J Geller, Abby Mutic, Benjamin A Gitterman, Nathan Mutic, Wayne Garfinkel, Claire D Coles, Kurt Martinuzzi, and Joav Merrick

eBook

Digitally watermarked, DRM-free.
Immediate eBook download after purchase.

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity:

Details

Before presenting the migrations of populations that took place in the territory of Poland during the years of World War II and during the immediate post-war period, the author analysed the changes of political boundaries that occurred in the territory of Poland between 1939 and 1945. After the statistical and substantive analyses of the forced population migrations, the author presents the detailed demographic balance of Poland between 1939 and 1946, and then again in 1950. The scale of changes that took place is illustrated well by the fact that the population of the Polish state decreased by 11.5 million during these years. This was the result of the changes in boundaries and due to war losses, but it was also the result of the enormous movements of the population. The latter had a selective nature in terms of national structure. This brought about quite essential consequences. Poland changed from a genuinely multi-ethnic country to one of the most homogeneous and mono-ethnic countries of Europe.

Additional information

Binding

,

Preface

Part 1. Introduction

Part 2. Political and Administrative Changes in the Occupied Territory of Poland between 1939 and 1945

Part 3. Political Migrations in Polish Lands in the Years 1939-1950

Part 4. The Influence of the Population Movements on the Development of the Population Size of Post-War Poland and the Transformation of its Ethnic Structure

References

List of Figures

Summary

Author's Contact Information

Index

Atlas historii Żydów polskich (Atlas of history of the Polish Jewry), 2010, W. Sienkiewicz, ed. Wydawnictwo Demart SA, Warszawa.Atlas of Polish Emigration in France, 2001, T. Marszał, ed. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.Atlas Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung. Ostmitteleuropa 1939-1959, 2009. Wydawnictwo Demart SA, Warszawa.
Bachmann K., Kranz J., eds., 1997, Przeprosić za wypędzenie? Wypowiedzi oficjalne oraz debata prasowa o wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej (To apologise for the expulsion? Official pronouncements and the press debate on the relocation of Germans after the World War II). Wydawnictwo Znak, Kraków.
Banasiak S., 1963, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947 (The settling activity of the State Repatriation Bureau on the Regained Lands in the years 1945-1947). Instytut Zachodni, Poznań.
Banasiak S., 1965, Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950 (Settling of the Western and Northern Lands in the years 1945-1950). Zachodnia Agencja Prasowa, Warszawa-Poznań.
Banasiak S., 1968, Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1950 (Resettling of Germans from Poland in the years 1945-1950). Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Bauer Y., 1982, A History of the Holocaust. The Watts Publishing Group, New York.
Beer M., 2004, Dokumentacja wypędzeń Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej. Nieznane aspekty projektu badawczego (Documentation of the expulsion of Germans from Central-Eastern Europe. Unknown aspects of a research project). Przegląd Zachodni, no. 4, pp. 173-184.
Benz W., 1985, Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
Berendt G., 2009, Straty osobowe polskich Żydów w okresie II wojny światowej (Personal losses of the Polish Jewry during the World War II). In: W. Materski, T. Szarota, eds., Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, pp. 62-75.
Boćkowski D., 1996, Masowe deportacje polskiej ludności cywilnej w głąb ZSRR w latach 1940-1941 – Próba weryfikacji danych (Mass deportations of Polish civilian population far into the USSR in the years 1940-1941 – An attempt of verification of data). Mazowieckie Studia Humanistyczne, no. 1, pp. 41-52.
Böhler J., 2009, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, Wrzesień 1939. Wojna totalna (The Crimes of Wehrmacht in Poland, September 1939 – The Total War). Wydawnictwo Znak, Kraków.
Böhler J., Matthäus J., Mallmann K.M., 2008, Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation. W.B.G., Darmstadt.
Borwicz M., 1981, Eksterminacja Żydów w Polsce (Extermination of Jews in Poland). In: Ekspertyzy i Orzeczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Cz. Pilichowski, ed., vol. VIII, Warszawa.
Bregman A., 1957, Najlepszy sojusznik Hitlera: stadium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 (Hitler’s best ally: a study of the German-Soviet collaboration 1939-1941). Księgarnia Polska Orbis, Londyn.
Browning Ch. R., 1992, Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution. Harper Collins, New York.
Cherubin D., 1989, Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich w latach 1939-1941 (Polish population in the Soviet prisons and camps in the years 1939-1941). Oficyna Wydawnicza “Rytm,” Warszawa.
Chodakiewicz M. J., 2000, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie – Zagłada – Komunizm (Jews and Poles 1918-1955. Coexistence – Holocaust – Communism). Biblioteka Frondy, Warszawa.
Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., 1993, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej (Soviet mass deportations during the World War II). In: Prace Historyczne III, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., 2004, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim (Mass deportatons of population in the Soviet Union). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Ciesielski S., ed., 1999, Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947 (The resettlement of the Polish population from the Eastern Borderlands to Poland 1944-1947). Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa.
Crampton R. and B., 1997, Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century. Routledge, London-New York.
Czerniakiewicz J., no publication date, Wysiedlenie ludności polskiej z terenów przyłączonych do ZSRR po 17 września 1939 roku (Deportations of Polish population from the areas incorporated into the USSR after 17 September 1939). Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa.
Czerniakiewicz J. and M., 2005, Przesiedlenia ludności w Europie 1915-1959 (The resettlements of population in Europe 1915-1959). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Lublin.
Czerniakiewicz J. and M., 2007, Przesiedlenia ze Wschodu 1944-1959 (Resettlements from the East 1944-1959). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
Daszkiewicz K., 2009, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim
(1939-1945)
(German genocide of the Polish nation (1939-1945)). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Datner S., 1961, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej (The Wehrmacht crimes against the POWs in World War II). Wydawnictwo MON, Warszawa.Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebiet östlich der Oder-Neisse, 1984. Bundesministerium für Vertriebene, München.
Drozd R., 1998, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944-1981 (Ukrainians in Poland in the period of historical turning points 1944-1981). In: P. Madajczyk, ed., Mniejszości narodowe w Polsce. Instytut Nauk Politycznych, Warszawa, pp. 180-244.Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9.12.1931 (The Second Population Census of 9 December 1931), 1934, GUS, Warszawa.
Dziewoński K., Kosiński L., 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku (Population growth and distribution in Poland in the 20th century). PWN, Warszawa.
Dżilas M., 1962, Rozmowy ze Stalinem (M. Djilas, Talking with Stalin). Instytut Literacki, Paryż.
Eberhardt P., 1992, Polska granica wschodnia 1939-1945 (Polish eastern border 1939-1945). Editions-Spotkania, Warszawa.
Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. (Between Russia and Germany. Ethnic transformations in Central-Eastern Europe in the 20th century). PWN, Warszawa.
Eberhardt P., 1998, Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Północnych Polski (Demographic development of the Western and Northern Lands of Poland). Przegląd Geograficzny, LXX, no. 1-2, pp. 87-100.
Eberhardt P., 2000, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową (Population movements of the territory of Poland caused by the World War II). Dokumentacja Geograficzna
no. 15, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Eberhardt P., 2003, Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth Century Central-Eastern Europe. History, Data, and Analysis. M. E. Sharpe, New York.
Eberhardt P., 2008, Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu (The origins and the development of the German doctrine of Lebensraum). Przegląd Geograficzny, vol. 80, issue 2, pp. 175-196.
Edding F., 1952, Die Flüchtlinge als Belastung und Antrieb der westdeutschen Wirtschaft, Kiel.
Engelking B., 1994, Zagłada i pamięć (The Holocaust and the Remembrance). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Eisenach A., 1953, Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów (Hitler’s policy of extermination of Jews). Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.
Faruga A., 2004, Czy Ślązacy są narodem? Przemilczana historia Górnego Śląska (Are the Silesians a nation? The concealed history of Upper Silesia). Wydawnictwo “Rococo,” Radzionków.
Friedman P., 1972, The Lublin Reservation and the Madagascar Plan: Two Aspects of Nazi Jewish Policy during the Second World War. In: A. Joshua and J. Fishman, eds., Studies on Modern Jewish Social History, New York, pp. 354-380.
Friedrich K. P., 1998, Vertreibung: Ein deutscher Geschichtsmythos.
Irrige Vorstellungen über Ursachen, Begleitumstände und Verlauf der Zwangsaussiedlungen von Deutschen belasten weiterhin das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn
. Graudruck, Marburg.
Fuks M., 1999, Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego (From the history of the great catastrophe of the Jewish nation). Żydowski Instytut Historyczny, Wydawnictwo Sorus, Poznań.
Galiński A., 2003, Martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (The martyrdom of the Catholic clergy in the years 1939-1945 in the light of the documents from the Institute of the National Memory – the Commission for the Prosecution of the Crimes Against the Polish Nation). Przegląd Zachodni, no. 4, pp. 120-145.
Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku (Population of Poland in the 20th century). Monografie 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Gawryszewski A., 2009, Ludność Warszawy w XX wieku (Population of Warsaw in the 20th century). Monografie 10, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Gawryszewski A., Kosiński L., 1996, Przemieszczenia ludności wywołane II wojną światową (Population movements caused by World War II). In: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, no. 61.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
Gilbert M., 1998, Atlas historii Żydów (Atlas of history of the Jews), Wydawnictwo Platan, Kraków.
Giżejewska M., 1997, Deportacje obywateli polskich z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Deportations of Polish citizens from the north-eastern territories of the 2nd Commonwealth in the years 1939-1941). In: Studia z dziejów okupacji sowieckiej (1939-1941), T. Strzembosz, ed., Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa, pp. 85-104.
Głowacki A., 1992, Jeńcy polscy w ZSRR (Polish POWs in the USSR). Wojskowy Przegląd Historyczny, year XXXVII, no. 3, pp. 60-83.
Gniazdowski M., 2006, Szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej (Damages done to Poland by Germany during the World War II). Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 6 (34), pp. 13-46.
Golczewski K., 1967, Porzucona twierdza Szczecin 1944-1945 (The abandoned fortress Szczecin 1944-1945). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Golczewski K., 1971, Przymusowa ewakuacja z prowincji nadbałtyckich III Rzeszy (1943-1945) (Forced deportation from the Baltic coast provinces of the Third Reich (1943-1945)). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Golon M., 2009, “Pomorska obława.” Deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w ZSRR w 1945 roku (“Pomeranian chase.” Deportations of Poles from Pomerania to the NKVD camps in the USSR in 1945). In: W. Materski, T. Szarota, eds., Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, pp. 219-303.
Gomułka W., 1994, Pamiętniki (Memoirs), vol. I. Polska Oficyna Wydawnicza “BGW,” Warszawa.
Górczyńska-Przybyłowicz B., 2009, Prześladowania i zagłada Żydów pod rządami nazistów w Kraju Warty (The persecutions and the Holocaust of the Jews under the Nazi rule in the Land of Warta river). Przegląd Zachodni, no. 2, pp. 77-89.
Grabowski W., 2009a, Polacy na ziemiach II RP włączonych do III Rzeszy (Poles on the territories of the 2nd Commonwealth incorporated into the Third Reich). Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, no. 8-9, pp. 61-73.
Grabowski W., 2009b, Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939-1945 (Report. Human losses borne by Poland in the years 1939-1945). In: W. Materski, T. Szarota, eds., Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, pp. 13-38.
Grau K. F., 1966, Schlesisches Inferno. Kriegsverbrechen der Roten Armee beim Einbruch in Schlesien 1945. Eine Dokumentation. Hrsg. Vom Informations- u. Dokumentationszentrum West Seewald, Stuttgart.
Gurjanow A., 1994, Cztery deportacje (Four deportations). Karta, no. 12, pp. 114-136.
Gurjanow A., 2008, Sowieckie represje polityczne na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Soviet political repressions on the eastern lands of the 2nd Commonwealth in the years 1939-1941). In: M. Zwolski, ed., Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok, pp. 21-30.
Haar I., 2007, Straty związane z wypędzeniami. Stan badań, problemy, perspektywy (Losses associated with the expulsions. State of research, problems, perspectives). Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 5 (39), pp. 11-26.
Hartenstein M. A., 1997, Die Oder-Neisse-Linie. Geschichte der Aufrichtung und Anerkennung einer problematischen Grenze. Egelsbach, Frankfurt – St. Peter Port.
Hejger M., 2008, Przekształcenia narodowościowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945-1959 (Ethnic transformations on
the Western and Northern Lands of Poland in the years 1945-1959
). Akademia Pomorska, Słupsk.
Hilberg R., 1985, The Destruction of the European Jews. Holmes & Meier Publishers, New York.
Hilberg R., 2003, Destruction of the European Jews. Yale University Press, New Haven.
Hilgemann W., 1984, Atlas zur Deutschen Zeitgeschichte 1918-1968. Piper, München.Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium (History of Poland in figures. Population. Territory), 1993, GUS, Warszawa.Historia Polski w liczbach. Państwo i Społeczeństwo (History of Poland in figures. The state and the society), vol. I, 2003, GUS, Warszawa.
Holzer J. Z., 1994, Bilans demograficzny Polski dla okresu 1939-1945 (The demographic balance of Poland for the period 1939-1945). Dzieje Najnowsze, no. 2, pp. 5-7.
Hryciuk G., 1999, Straty ludności na Wołyniu w latach 1941-1944. Polska-Ukraina: trudne pytania (Population losses in Volhynia in the years 1941-1944. Poland-Ukraine: difficult questions). Karta, vol. 5, pp. 264-287.
Jackson M., 1987, Changes in Ethnic Populations of Southeastern
Europe: Holocaust, Migration, Assimilation – 1940 to 1970
. In: Roland Schönfeld, ed., Nationalitätenprobleme in Südosteuropa. Oldenbourg Verlag, München, pp. 73-104.
Jagielski J., Lec T., 1997, Niezatarte ślady getta warszawskiego (The immovable traces of the Warsaw ghetto). Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa.
Jastrzębski W., 1968, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (Nazi deportations from the Polish territories incorporated into the Reich in the years 1939-1945). Instytut Zachodni, Poznań.Jews, 1985. New York-London.
Kaczmarek R., 2006, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy (Upper Silesia during the World War II. Between the utopia of the German national community and the reality of the occupation on the areas incorporated into the Third Reich). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Kaps J., 1952-53, Die Tragödie Schlesiens 1945-46 in Dokumenten. Verlag “Christ Unterwegs,” München.
Karbovskiy A., 2007, “Po linii Oder-Nayse…,” Russkiye, Pol’aki i Nemtsy v Shtetine v 1945-1956 godakh (“On the Odra-Nysa line…,” Russians, Poles and Germans in Szczecin in the years 1945-1956; in Russian). Nauchnaya Kniga, Moskva.
Kersten K., 1963, Migracje powojenne w Polsce (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności) (Post-war migrations in Poland (An attempt of classification and general characteristics of the external population movements)). In: Polska Ludowa. Materiały i Studia, vol. II, Wyd. PWN, Warszawa.
Kersten K., 1974, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historyczne) (Repatriation of the Polish population after
World War II (An historical study)
). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Kersten K., 1994, Szacunek strat osobowych w Polsce Wschodniej (Assessment of the human losses in Eastern Poland). Dzieje Najnowsze, XXVI, no. 2, pp. 41-50.
Kiełboń J., 1985, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944 (Population movements in the district of Lublin in the years 1939-1944). Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.
Koehl R., 1957, RKFDV: German Resettlement and Population Policy 1939-1945: A History of the Reich Commission for the Strengthening of Germandom. Cambridge, Mass.
Kokot J., 1957, Logika Poczdamu (The logic of Potsdam). Wydawnictwo Śląskie, Katowice.
Kosiński L., 1960, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r. (Territorial origins of the population of Western Lands in 1950). Dokumentacja Geograficzna, issue 3.
Kosiński L., 1963, Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960 (Demographic processes on the Regained Lands in the years 1945-1960). Prace Geograficzne, no. 40.
Kosiński L., Pudło K., 1960, Liczba i rozmieszczenie ludności na ziemiach zachodnich w latach 1945-1958 (The numbers and the distribution
of population on the western lands in the years 1945-1958
). In:
B. Gruchman, J. Ziółkowski, eds., Problemy rozwoju gospodarczego
i demograficznego Ziem Zachodnich w latach 1945-1958.
Instytut Zachodni, Poznań.
Kossert A., 2008, Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. Siedler Verlag, München.
Kozłowski E., 1983, Losy radzieckich jeńców wojennych na ziemiach polskich (The fates of the Soviet POWs on Polish territories). In: International scientific session on Nazi genocide in Poland and Europe 1939-1945, Warszawa.
Krannhals H., 1964, Der Warschauer Aufstand 1944. Bernard & Graefe, Frankfurt am Main.
Kulischer E.M., 1948, Europe on the Move, War and Population Changes 1917-1947. Columbia University Press, New York.
Labuda G., 1974, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych (Western boundary of Poland. One thousand years of political history). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Lebedeva N., 1997, Katyń – zbrodnia przeciwko ludzkości (Katyń – crime against humanity). Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Lemberg E., 1949, Die Ausweisung als Schicksal und Aufgabe. Zur Soziologie und Ideologie der Ostvertriebenen. E. Gans Verlag, Grafelfing bei München.
Linek B., 1999, Przedpoczdamskie wysiedlenia ludności niemieckiej z Górnego Śląska (The pre-Potsdam resettlements of the German population from Upper Silesia). Przegląd Zachodni, no. 2, pp. 71-103.
Lippóczy P., Walichnowski T., 1982, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej w świetle dokumentów (The resettlement of the German population from Poland after the World War II in the light of the documents). PWN, Warszawa-Łódź.
Łuczak Cz., 1979, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce (The population and economic policy of the Nazi Germany in the occupied Poland). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Łuczak Cz., 1989, Zagłada (The Holocaust). Książka i Wiedza, Warszawa.
Łuczak Cz., 1993, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej (Poland and Poles in the World War II). Wyd. UAM, Poznań.
Łuczak Cz., 1994, Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939-1945 (The opportunities and the difficulties of the demographic balance of Poland in the years 1939-1945). Dzieje Najnowsze, no. 2, pp. 9-14.
Madajczyk Cz., 1970, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce (Policy of the Third Reich in occupied Poland), vols. I and II. PWN, Warszawa.
Madajczyk Cz., 1986, Deportacje i eksterminacja Żydów (Deportations and extermination of Jews). Dzieje Najnowsze, issue 1, 17-40.
Madajczyk P., 2010, Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku. Szkice do problemu (Ethnic and class purges in Europe of the 20th century. Sketches for the issue). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Magocsi P. R., 1995, Historical Atlas of East Central Europe. University of Washington Press, London.Mały Rocznik Statystyczny (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (Small Statistical Yearbook (September 1939 – June 1941)), 1941, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, London.
Marczak T., 1995, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944-1950 (The western boundary in the Polish foreign policy in the years 1944-1950). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Mańkowski Z. P., 2008, Wiek XX. Studia, publicystyka, wspomnienia (The 20th century. Studies, writings, memoirs). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Marrus M. R., 1989, The Holocaust in History. Penguin Books, London.
Marrus M. R., 1993, Holocaust. Historiografia (The Holocaust. Historiography). Wiedza Powszechna, Warszawa.
Marszałek J., 1994, Stan badań nad stratami osobowymi ludności żydowskiej Polski oraz nad liczbą ofiar obozów zagłady w okupowanej Polsce (State of the art in the studies on the losses of Jewish population of Poland and on the number of victims of the death camps in the occupied Poland). Dzieje Najnowsze, XXVI, no. 2, pp. 33-40.
Maryański A., 1966, Współczesne wędrówki ludów. Zarys geografii migracji (Contemporary wanderings of the peoples. An outline of geography of migrations). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Matelski D., 1999, Niemcy w Polsce w XX wieku (Germans in Poland in the 20th century). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Materski W., Szarota, T., eds., 2009, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
Mazur Z., 2006, Centrum przeciwko wypędzeniom (1999-2005) (The centre against the expulsions (1999-2005)). Instytut Zachodni, Poznań.
Mazur Z., 2009, Niemcy jako sprawca i ofiara (Germans as the perpetrator and the victim). In: Historia i pamięć: masowe przesiedlenia 1939-1945-1949. IZ Policy Papers, no. 1 (1), Instytut Zachodni, Poznań, pp. 26-41.
Mącior-Majka B., 2007, Generalny Plan Wschodni. Aspekty: ideologiczny, polityczny i ekonomiczny (The General Plan East. The ideological, political and economic aspects). Wydawnictwo Avalon, Kraków.
Meissner B., 1987, Ewakuacja niemieckich władz administracyjnych i niemieckiej ludności z okupowanych ziem polskich w latach 1944-1945 (Evacuation of the German administrative authorities and of German population from the occupied Polish territories in the years 1944-1945), Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
Mentzel H., 1997, Die erste Realisierungsphase des Generalplans Ost in der Zamojszczyzna. Grin, Basel.
Misiła E., ed., 1996, Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USSR 1944-1946 (Repatriation or deportation. The resettlement of the Ukrainians from Poland to the Ukrainian SSR 1944-1946). Oficyna Wydawnicza Archiwum Ukraińskie, Warszawa.
Moczarski K., 1995, Rozmowy z katem (Talking to the headsman). PWN, Warszawa.
Mortensen H., 1968-1984, Historisch-geographischer Atlas des Preussenlands. Wiesbaden.
Musiał B., 1999, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im GeneralGovernment. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Myśliński J., 2005, Lata 1944-1945 (The years 1944-1945). In: W. Władyka, ed., Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia, vol. I: 1944-1970. Wydawnictwo Sens, Polityka, Poznań, pp. 7-285.Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.) (The outline for
the recent history of Jews in Poland (until 1950)
), 1993, J. Tomaszewski, ed., J. Adelson, T. Prekerowa, et al. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nawratil H., 1987, Vertreibungsverbrechen an Deutschen. Tatbestand, Motive, Bewältigung. Ullstein, Frankfurt am Main.
Nawratil H., 2000, Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948. Das letzte Kapitel unbewältigter Vergangenheit. Universitas Verlag, München.
Nitschke B., 1997, Położenie ludności niemieckiej na terenach na wschód
od Odry i Nysy
Łużyckiej w 1945 roku (The situation of the German population on the areas to the East of Odra and Nysa Łużycka in 1945). Przegląd Zachodni, no. 3, pp. 72-89.
Nitschke B., 2000, Wysiedlenie czy wypędzenie. Ludność niemiecka w Polsce 1945-1949 (Resettlement or expulsion. German population in Poland 1945-1949). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Ociepka B., 2001, Deportacje, wysiedlenia, przesiedlenia – powojenne migracje z Polski i do Polski (Deportations, relocations, resettlements – post-war migrations from Poland and to Poland). In: B. Koszel, ed., Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Instytut Zachodni, Poznań.
Orlicki J., 1983, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949 (Essays from the history of the Polish-Jewish relations 1918-1949). Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin.
Orłowski H., 2009, Pamięć przemocy zinstytucjonalizowanej a semantyka historyczna (The memory of the institutionalised violence and the historical semantics). In: Historia i pamięć: masowe przesiedlenia 1939-1945-1949. IZ Policy Papers, no. 1 (1), Instytut Zachodni, Poznań, pp. 42-63.
Orłowski H., Sakson A., eds., 1996, Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie (The lost fatherland. Forced relocations, deportations and resettlements as a common experience). Instytut Zachodni, Poznań.
Overmans R., 1994, Personelle Verluste der deutschen Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung. Dzieje Najnowsze, no. 2, pp. 51-65.
Overmans R., 1999, Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg Verlag, München.
Paulsson G. S., 2007, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) (The hidden city. Jews on the Aryan side of Warsaw (1940-1945)). Centrum Badań nad Zagładą Żydów and Wydawnictwo Znak, Kraków.
Piesowicz K., 1987, Demograficzne skutki II wojny światowej (Demographic consequences of the World War II). Studia Demograficzne, no.1.
Piesowicz K., 1988a, Ważniejsze zmiany w zaludnieniu ziem polskich w czasie II wojny światowej (The more important changes in the population of Polish territories during the World War II). Studia Demograficzne, no. 3 (93), pp. 77-123.
Piesowicz K., 1988b, Wielkie ruchy migracyjne w latach 1945-1950. Część I (Large-scale migration movements in the years 1945-1950. Part I). Studia Demograficzne, no. 4 (94), pp. 51-90.
Pietrowicz A., 2009, “Strengstens Verboten.” Z życia codzinnego Polaków we wzorcowym okręgu III Rzeszy (“Strengstens Verboten” [“Absolutely Forbidden”]. On everyday life of Poles in the model district of the Third Reich). Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, no. 8-9, pp. 47-60.

Piper F., 1992, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990 (How many people died in KL Auschwitz. The number of victims in the light of sources and studies 1945-1990). Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim.
Piper F., 2009, Kontrowersje wokół liczby ofiar KL Auschwitz (Controversies around the number of victims of KL Auschwitz). In: W. Materski,
T. Szarota, eds., Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji
pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, pp. 162-176.
Pisuliński J., 2009, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947 (The resettlements of the Ukrainian population from Poland to the Ukrainian SSR in the years 1944-1947). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Podlasek M., 1995, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej (Expulsion of the Germans from the areas to the East of Odra and Nysa Łużycka rivers). Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Warszawa.
Polyan P., 2001, Ne po svoey volye… Istoriya i geografiya prinuditel’nykh migratsii v SSSR (Not out of one’s free will… History and geography of forced migrations in the USSR). Izdatel’stvo O.G.I. Memorial, Moskva.
Pollack J., 1982, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli (Polish POWs in the Nazi captivity). MON, Warszawa.Polska Zachodnia i Północna (Western and Northern Poland), 1961. Wydawnictwo Zachodnie, Poznań-Warszawa.Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej (Situation of the Polish population on the territory of the USSR and the eastern lands of the 2nd Commonwealth during World War II), A. Marszałek, ed. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Powszechny sumaryczny spis ludności z dnia 14.02.1946r. (The summary population census of 14 February 1946). GUS, Warszawa.
Putzger F. W., Lendl E., Wagner W., 1969, Historischer Weltatlas zur allgemeinen und österreichischen Geschichte. Hölder-Pichler-Tempsky Verlag, Wien.
Rhodes R., 2002, Masters of Death: the SS-Einsatzgruppen and the Invention of the Holocaust. Alfred A. Knopf, New York.
Romer E., 1945, Duch Polski Zachodniej (The Spirit of the Western Poland). Polski Związek Zachodni, Kraków.

Rutowska M., 2003, Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941 (Relocations of the Polish population from the Land of Warta to the General Government 1939-1941). Instytut Zachodni, Poznań.
Rutowska M., 2009a, Niemieckie wysiedlenia i przesiedlenia ludności na okupowanych ziemiach polskich (1939-1945) (German relocations and resettlements of population on the occupied Polish lands (1939-1945)). In: Historia i pamięć: masowe przesiedlenia 1939-1945-1949. IZ Policy Papers no. 1 (1), Instytut Zachodni, Poznań, pp. 11-25.
Rutowska M., 2009b, Represje niemieckie wobec ludności polskiej na ziemiach wcielonych do III rzeszy w latach II wojny światowej (1939-1945) (German repressions with respect to the Polish population on the areas incorporated into the Third Reich in the years of the World War II (1939-1945)). Przegląd Zachodni, no. 2, pp. 59-75.
Rutowska M., Mazur Z., Orłowski H., eds., 2009, Historia i pamięć:
masowe przesiedlenia 1939-1945-1949
(History and remembrance: mass resettlements 1939-1945-1949). IZ Policy Papers no. 1 (1), Instytut Zachodni, Poznań.
Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej (Transformations in the socio-economic situation of the Jewish minority in Poland after the World War II). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Sakson A., 1990, Polityka władz wobec ludności rodzimej Warmii i Mazur w okresie stalinizmu (1949-1955) (The policy of the authorities with respect to the native population of Warmia and Masuria in the Stalinist period (1949-1955)). Przegląd Zachodni, no. 2, pp. 21-33.
Sakson A., 1998, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997 (Ethnic relations in Warmia and Masuria 1945-1997). Ziemie Zachodnie – Studia I Materiały 21, Instytut Zachodni, Poznań.
Schechtman J. B., 1946, European Population Transfer 1939-1945. Oxford University Press, New York.
Schechtman J. B., 1962, Postwar Population Transfers in Europe. Pennsylvania University Press, New York.
Schenk D., 2006, Hans Frank. Hilers Kronjurist und Generalgouverneur. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Schenk D., 2009, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora (Hans Frank. Biography of the General Governor). Wydawnictwo Znak, Kraków.
Schöning H., 1985, Die ostpreussische Tragödie 1944/1945. Verlag G. Rautenberg, Leer.
Sergeychuk V., 1999, Deportatsiya Pol’akiv z Ukraini (Deportation of Poles from Ukraine; in Ukrainian). Ukrainska Vidavnicha Spilka, Kyiv.
Siemaszko W. and E., 2008, Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 (The genocide perpetrated against the Polish population of Volhynia 1939-1945). Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa.
Sikora M., 2009, “Aktion Saybusch.” Geneza i cel niemieckich akcji przesiedleńczych (The “Saybusch Action.” The origins and the purpose of the German resettlement actions). Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, no. 8-9, pp. 84-92.
Skrzynecki P., 1988, Wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski w latach 1944-1946 (Relocation of the Ukrainian population from Poland in the years 1944-1946). Myśl Państwowa, Warszawa.
Skrzypek A., 2002, Mechanizmy uzależnienia: stosunki polsko-radzieckie 1944-1957 (The mechanisms of subordination: the Polish-Soviet relations 1944-1957). Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.
Sobczak J., 1966, Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej (The Nazi relocations of the German population in the period of World War II). Instytut Zachodni, Poznań.
Stankowski W., 2002, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950 (Camps and other isolation facilities for the German civilian population in Poland in the years 1945-1950). Akademia Bydgoska, Bydgoszcz.
Stankowski W., 2003, Obozy i miejsca odosobnienia dla Niemców w Polsce w latach 1945-1950. Stan badań, tło historyczne i podstawy badawcze (Camps and isolation locations for the Germans in Poland in the years 1945-1950. State of the research, historical background and study foundations). Przegląd Zachodni, no. 4, pp. 25-48.
Sula D., 2002, Działania przesiedleńczo-repatriacyjne Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951 (The resettlement and repatriation activities of the State Repatriation Bureau in the years 1944-1951). Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Szcześniak A. B., Szota W. Z., 1973, Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce (Road to nowhere. The activity of the organisations of Ukrainian nationalists and its liquidation in Poland). Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Szefer A., 1984, Hitlerowskie próby zasiedlenia ziemi śląsko-dąbrowskiej w latach II wojny światowej (1939-1945) (Nazi attempts of settling the Upper Silesian Dąbrowa lands in the years of the World War II (1939-1945)). Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
Taras A., 2008, Anatomiya nenavisti. Russko-pol’skiye konflikty v XVIII-XX vekakh (Anatomy of the hatred. Russian-Polish relations in the 18th-20th centuries; in Russian). Izdatelstvo Kharvest, Minsk.
Tazbir J., ed., 1980, Zarys historii Polski (An outline of the history of Poland). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Thorwald J., 1979, Die grosse Flucht. Droemersche Verlagsanstalt. Th. Knaur Nachf. München.
Thorwald J., 1995, Wielka ucieczka (The Great Flight). Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Tomaszewski J., 1993, Migracje międzynarodowe spowodowane konfliktami w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku (International migrations brought about by conflicts in Central-Eastern Europe in the first half of the 20th century). Przegląd Polonijny, no. 3, pp. 5-22.
Tomaszewski J., Żbikowski A., eds., 2001, Żydzi w Polsce. Dzieje i
kultura. Leksykon
(Jews in Poland. History and culture. A compendium). Wydawnictwo Cyklady, Warszawa.
Trzebiński W., 1955, Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich
w okresie 1818-1945 (zarys historyczny)
(German administrative breakdowns of the Polish lands in the period 1818-1945 (an historical outline)). Dokumentacja Geograficzna, issue 9.Umsiedlung der Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen in den Jahren 1944-1947, 2006. Verlag Herder-Institut, Marburg.Vertreibung und Vertreibungsverbrechen 1945-1948. Berichte des Bundesarchiv vom 28. Mai 1974, 1989, Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, Bonn.
Vilkialis G., 1995, Żołnierze polscy internowani na Litwie w latach 1939-1940 (na podstawie materiałów Litewskiego Archiwum Państwowego) (Polish military interned in Lithuania in the years 1939-1940 (on the basis of materials from the Lithuanian State Archives)). In: Społeczeństwo Białoruskie, Litewskie i Polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, M. Giżejewska and T. Strzembosz, eds., Instytut Studiów Politycznych PAN, pp. 316-322.
Wanatowicz M. W., 2004, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej (From an indifferent population to the Silesian nationality? Ethnic attitudes of the native population of Upper Silesia in the years 1945-2003 in the social consciousness). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Wardzyńska M., 2009, Kategorie obozów pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (Categories of camps under the German occupation in the years of the World War II). In: W. Materski, T. Szarota, eds., Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, pp. 101-113.
Wasser B., 1993, Himmlers Raumplanung in Osten. Der Generalplan Osten in Polen 1940-1944. Birkhäuser, Basel.
Weber M., 2008, Kobiety wypędzone. Opowieść o zemście zwycięzców (Women driven away. A story of the revenge from the victors). Wydawnictwo Replika, Poznań.
Weiss A., 1981, Quantitative Measurement of Features of the Holocaust. Yad Vashem Studies, vol. 14, Jerusalem, pp. 319-354.
Weiss Sz., 2006, Fałszerze zagłady (Falsifiers of the Holocaust). Wprost – Historia, no. 1207, 29 January 2006, pp. 68-69.
Węgrzyn D., 2008, Prawo zwycięzców. Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 r. jako jedna z konsekwencji wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk (The right of the victors. Deprtations of the Upper Silesians to the USSR in 1945 as one of the consequences of the entry of the Red Army into the Upper Silesia). In: M. Zwolski, ed., Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok, pp. 93-102.
Wieliczko M., 1977, Polacy na Węgrzech (Poles in Hungary). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Willaume M., 1981, Polacy w Rumunii (Poles in Romania). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski (Resettlements, expulsions and flights 1939-1945. Atlas of the lands of Poland), 2008. Wydawnictwo Demart, Warszawa.Wysiedlenie i poniewierka (Relocation and homelessness), 1985. Selection and editorship by R. Dyliński, M. Flejsierowicz, S. Kubiak. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zaremba P., 1986, Walka o polski Szczecin (The struggle for the Polish Szczecin). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Zemskov V. N., 1990, Spetsposelentsy (po dokumentatsii NKVN-MVD SSSR) (Special-purpose settlers (in documentation of the NKVD and the Home Office of the USSR); in Russian). Sotsyologicheskiye Issledovaniya, no. 11, pp. 3-17.
Zemskov V. N., 1994, Spetsposelentsy (1930-1959). Naseleniye Rossii v 1920-1950-e gody: chislennost’, potieri, migratsii (Special-purpose settlers (1930-1959). Population of Russia in the 1920s-1950s: numbers, losses, migrations; in Russian). Sbornik Nauchnykh Trudov, pp. 145-194.
Zieliński Z., 1998, Polska dwudziestego wieku. Kościół – Naród – Mniejszości (Poland of the twentieth century. The Church – the Nation – the Minorities). Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.Ziemie Zachodnie i Północne w liczbach (The Western and Northern Lands in figures), 1966. Statystyka Regionalna, issue 2.
Zwoliński S., 1989, Polski wysiłek zbrojny w II wojnie światowej (Polish military effort in the World War II). In: W. Piotrowski, M. Stolarski, eds., Polska w wojnie światowej 1939-1945. Warszawa, pp. 71-81.
Zwolski M., 2008, Deportacje internowanych Polaków w głąb ZSRS 1944-1945 (Deportations of the interned Poles deep into the USSR 1944-1945). In: M. Zwolski, ed., Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok, pp. 40-49.
Zybura M., 2003, Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce (German cultural heritage in Poland). In: A. Lawaty, H. Orłowski, eds., Polacy i Niemcy. Historia – Kultura – Polityka. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 160-169.
Żbikowski A., 2005, Żydzi (Jews). Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

You have not viewed any product yet.


SHOW ALL OF MY RECENTLY VIEWED BOOKS